Nastavitve piškotkov

Splošni pogoji poslovanja družbe MELTAL IS d.o.o. Z dne 28.1.2015 veljajo dopolnjeni Splošni pogoji poslovanja, pri čemer je sprememnjena oz. dopolnjena točka 8. Graja napak.

1.SPLOŠNO

a) Vse dobave in storitve temeljijo izključno na naslednjih splošnih pogojih poslovanja družbe Meltal IS d.o.o (v nadaljevanju prodajalec). Odstopajoči dogovori so veljavni, če so sklenjeni v pisni obliki. Tudi vse morebitne kasnejše dobave podležejo tem splošnim pogojem poslovanja.

b) Osebni ali telefonski dogovori stopijo v veljavo s prodajalčevo pismeno potrditvijo veljavnosti dogovora.

c) Prodajalčeva ponudba, ki je podlaga za kupčevo naročilo, je samo informativne narave, cena pa je navedena s pridržkom pravice do spremembe.

2. DOBAVNI ROKI, ZAMUDE IN PREHOD NEVARNOSTI

a) Rok za dobavo je po dogovoru, ki ga prodajalec in kupec skleneta v pisni obliki. Dobavni čas začne teči z dnem obojestranske potrditve naročila.

b) Če prodajalec zaide v zamudo je kupec upravičen skladno z zakonskimi določbami odstopiti od pogodbe, potem, ko je zaman dal najmanj 14 dnevni naknadni rok izpolnitve. Vendar pa prodajalec ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli zamudo pri izpolnitvi, ki bi nastala zaradi okoliščin zunaj njegovega vpliva oz. nadzora, katerih kljub dolžni skrbnosti ob času odpošiljanja potrditve naročila ni bilo mogoče pričakovati, niti jih je bilo mogoče odvrniti ali preprečiti z razumnimi ukrepi.

c) Če bi kupec na lastno pobudo ali v soglasju s prodajalcem uveljavil spremembo dobavnega roka ali drugega pogoja, si prodajalec pridržuje pravico do spremembe cene za enoto blaga.

d) Dobavni roki, navedeni na ponudbah oz. potrditvah naročila veljajo s pridržkom, v kolikor bomo tudi mi prejeli material v dogovorjenem roku s strani naših dobaviteljev.

3. PLAČILNI POGOJI, ZAMUDA PRI PREVZEMU BLAGA

a) Račun, ki ga izda prodajalec je potrebno poravnati v dogovorjenem plačilnem roku. Račun je potrebno poravnati v celoti, niso dopustni nikakršni odtegljaji. Če kupec preide v zamudo s plačilom, je dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

b) Prodajalec je lahko iz utemeljenih razlogov na strani kupca brezplačno hrani blago v svojih prostorih največ 1 teden, šteto od izteka dobavnega roka. Od drugega tedna dalje je prodajalec upravičen zaračunati plačilo skladiščenja in ni odgovoren za nobeno škodo, poslabšanje stanja blaga med skladiščenjem in ni dolžan sprejeti nobene tovrstne reklamacije.

c) V primeru, da kupec brez odobritve prodajalca zamudi s prevzemom blaga za več kot 30 dni, ima prodajalec pravico, da po svoji presoji odstopi od pogodbe, o čemer pošlje pisno izjavo kupcu.

d) Če je prodajalec dobavil blago v namembni kraj, je kupec dolžan zagotoviti dostopnost do kraja raztovora za vlečno tovorno vozilo (posebej naj bo pozoren na ustreznost oz. kakovost cest in potreben prostor za tovornjake) in pravilno raztovarjanje dostavljenega blaga z za to namenjeno mehanizacijo.

4. LASTNINSKI PRIDRŽEK

a) Prodajalec si do popolnega plačila kupnine pridržuje lastninsko pravico na dostavljeno blago. V primeru vgradnje ali montaže naših izdelkov z drugimi izdelki si pridržujemo lastninsko pravico na delu teh izdelkov ali na sorazmernem delu novega izdelka.

b) V primeru zastavitve, tatvine ali kakršnem posegu v prodajalčeve pravice ima kupec dolžnost, da prodajalca o tem obvesti. Za krivdno povzročeno škodo v lastninsko pridržalno pravico prodajalca odgovarja kupec.

c) V primeru ravnanja v nasprotju s pogodbo, zlasti pri zamudi plačila, je prodajalec upravičen prodano blago vzeti nazaj. Pri prevzemu blaga ne gre za odstop od pogodbe, razen če bi to prodajalec izrecno pisno izstavil. Kupec dovoljuje, da prodajalec vstopi v njegove prostore, kjer je shranjeno blago, če se zahteva uveljavitev lastninskega pridržka.

5. PREHOD NEVARNOSTI

Z izročitvijo blaga kupcu ali njegovemu pooblaščencu pri pošiljanju preko prevoznika preide nevarnost na kupca, ne glede na to, kdo nosi stroške transporta. V primeru, da je blago na vozilu namenjeno večim kupcem, vsak posamezni kupec prevzema odgovornost za morebitno poškodovanje celotnega blaga, tudi tistega, ki ni njegova last, ki ga povzroči prevzemnik s nestrokovnim ravnanjem pri prevzemu blaga.

6. JAMSTVO IN GARANCIJA

a) Prodajalec daje takšna jamstva za blago, kakršna je dobil od dobavitelja.

b) Prodajalec ne prevzema nobenega jamstva za blago v primerih, kjer je škoda nastala zaradi nestrokovne uporabe in nepooblaščenega in nestrokovnega posega v samo blago, zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z blagom.

c) Garancija ne velja za nobeno poškodbo, ki je nastala zaradi nestrokovnega raztovarjanja. Kupec mora opraviti vizualno kontrolo blaga še pred raztovorom in s fotografijami in zapisnikom dokumentirati kakršnokoli škodo oz. poškodbo, nastalo pred raztovarjanjem. Kupec nikakor ne sme uporabiti in / ali prodati blaga, dokler reklamacija ni rešena.

7. ODSTOP

a) Prodajalec je upravičen do odstopa od pogodbe:

- Če zaradi višje sile, stavke ali siceršnjih okoliščin,ki jih ni sam povzročil, nezmožen izpolniti pogodbene obveznosti;

- Če je kupec pismeno dogovorjeni plačilni rok prekoračil za več kot 14 dni in se ne zmeni za naknadni rok;

- Če je kupec iz velike malomarnosti dal neresnične podatke o svojih obveznostih, ki ogrožajo njegovo izpolnitveno sposobnost;

b) Kupec je upravičen odstopiti od pogodbe:

- Če prodajalec namerno ali iz velike malomarnosti povzroči, da dobava blaga ni možna;

- Če se prodajalec ne drži tudi naknadnega podaljšanega dobavnega roka;

8. GRAJA NAPAK

a) Kupec je dolžan takoj ob prevzemu blaga, blago na običajen način pregledati in o očitnih napakah nemudoma obvestiti prodajalca, v nasprotnem primeru izgubi pravico, ki mu iz tega naslova gre. Če kupec takoj ob prevzemu blaga prodajalca ne obvesti o očitnih napakah, se šteje, da je blago prevzel v brezhibnem stanju. Kasnejših reklamacij iz naslova očitnih napake Meltal IS d.o.o., kot dobavitelj, ne upošteva.

b)      V primeru, da gre za skrito napako, ki je kupec ob običajnem pregledu pri prevzemu blaga ni bilo mogel opaziti, mora kupec o skritih napakah pisno obvestiti prodajalca v osmih dneh šteto od dneva, ko je napako opazil, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma; sicer izgubi to pravico.  

c)       Kupec se zavezuje, da količinsko ali kakovostno odstopanje dobavljenega blaga pisno javi oziroma reklamira takoj pa odkritju, vendar najkasneje 8 dni od prevzema blaga.

9. REKLAMACIJA

a) Kupec mora v primeru zahteve prodajalca takoj vrniti reklamirano blago ali posamezne primerke, zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije. V nasprotnem primeru kupec izgubi pravico do pritožbe oziroma reklamacije. Kupec prodajalcu lahko pošlje blago nazaj le s prodajalčevim soglasjem.

b) Prodajalec sprejme kakršnokoli reklamacijo le v pisni obliki, s priloženimi fotografijami, ki vključujejo tudi ustrezne podatke za identifikacijo dobavljenega blaga, s podrobnim opisom, stopnjo in odkritjem napake, ki je podprta z ustrezno dokumentacijo (to je račun, podpisano dobavnico in CMR pri direktnih dostavah).

c) Kupec nikakor ne sme uporabiti in / ali prodati blaga, dokler reklamacija ni rešena. Poleg tega mora kupec omogočiti prodajalčevemu predstavniku, da vidi in pregleda reklamirano blago ali pa uredi pregled reklamiranega blaga.

d) Pri prejemu reklamacije mora prodajalec, potem ko se prepriča, da je reklamacija tehtna, dati predlog za poravnavo reklamacije z znižanjem cene ali nadomestno dobavo, odvisno od vrste in stopnje napake. Če je tehnično upravičeno, da proizvoda ni mogoče vgraditi in se zato proizvod zamenja, se dodatni čas, ki je potreben za dostavo nadomestnega proizvoda, ne more šteti kot zamuda dobave glede na prvotni dobavni rok.

e) Zaradi svojih jamstvenih zahtevkov kupec nima pravice zadržati nobenih dolgovanih plačil.

f) Prodajalec ne upošteva nobene reklamacije, nastale zaradi nestrokovne uporabe in nepooblaščenega in nestrokovnega posega v samo blago, zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z blagom.

g) g) Pridržujemo si pravico do odstopanj barvne nianse pri pločevini, ki je posledica dobave iz različnih šarž.

h) Pri naročilih panelov in trapezov temnejših barv (kot RAL 8017, 7016, 3009) se priporoča  pločevina debeline vsaj 0,6mm, sicer prodajalec ne jamči za morebitne napake na izdelku.

10. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Prodajalčeva odgovornost ne krije nobene posredne, posledične ali predvidljive škode, niti izgube dobička oz. dohodka zaradi izpada blaga, potencialnih izgub trga ali drugih podobnih razlogov. Višina prodajalčeve garancijske obveze ali druge odgovornosti ne more preseči zaračunane vrednosti naročenega in / ali dobavljenega blaga po tej pogodbi.

11. VIŠJA SILA

Prodajalec in kupec nista odgovorna za pravne posledice kršitve pogodbe, če je do kršitev pogodbe prišlo zaradi višje sile. Izraz, ´višja sila´ pomeni vse izredne in nepredvidljive dogodke, na katere prodajalec in kupec ne moreta vplivati, jih preprečiti in so zunaj njunega poslovanja.

12. KRAJ IZPOLNITVE

Če iz naročila ni razvidno kaj drugega, je izpolnitveni kraj za dobavo in plačilo sedež oziroma poslovalnica prodajalca, kjer je kupec naročil blago.

14. REŠEVANJE SPOROV

Pristojno sodišče za reševanje sporov je sodišče v Mariboru.

15. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja družbe Meltal IS d.o.o pričnejo veljati z dnem 30.5.2014 in veljajo do preklica.

13. SPLOŠNI NABAVNI POGOJI

a) Na potrditev naročila, račun ali druge odpremne dokumente je potrebno obvezno napisati našo številko naročila.

b) V primeru tranzitne dobave je račun veljaven le s prejeto ožigosano in podpisano dobavnico (tiskano izpisano ime in priimek prevzemnika ter kraj in datum prejema) s strani končnega prejemnika blaga.

c) Vsa ustna naročila morajo biti potrjena v obliki naročila iz našega informacijskega sistema Navision.

d) Do prejema vašega računa z vso zahtevano dokumentacijo (iz točke a in b) se prekine tek valutnega roka in se šteje, kot da računa nismo prejeli.
 
 

POMEMBNA NAVODILA ZA TRANSPORT, SKLADIŠČENJE, MANIPULIRANJE IN MONTAŽO PROFILIRANE TRAPEZNE PLOČEVINE Z IN BREZ IZOLACIJE


TRANSPORT

Profilirano trapezno pločevino z in brez izolacije prevažamo po možnosti v suhih transportnih sredstvih prekritih z zaščitnimi ponjavami iz tekstila, ki ne prepušča vode in ne pušča barve. Tovor mora biti pričvrščen na transportno sredstvo s tekstilnimi trakovi.

RAZTOVARJANJE  Z DVIGALOM

Za dvigovanje morajo biti paketi vedno pritrjeni vsaj v dveh točkah, ki sta medsebojno odmaknjeni najmanj za polovico dolžine samih paketov. Za dvig je priporočena uporaba trakov iz sintetičnih vlaken (najlon) širine najmanj 10 cm, tako da je obremenitev razdeljena na traku in ne povzroča deformacij. Potrebno je uporabiti distančnike pod in nad paketom, ki so sestavljeni iz ravnih in močnih elementov iz lesa ali plastičnega materiala, ki bodo preprečili neposreden stik trakov s paketom. Distančniki morajo imeti dolžino vsaj 4 cm večjo od širine paketa in biti vsaj toliko široki kot je trak. Treba je biti pozoren, da ne pride do premikanja obešenja in naslona za čas dvigovanja, in da bodo operacije previdno in pozorno izvedene.

RAZTOVARJANJE Z VILIČARJEM

V primeru, da bi se raztovarjanje izvajalo z viličarjem, je potrebno paziti na dolžino paketov in na njihovo morebitno pregibanje s ciljem, da se izognemo poškodbam na spodnjem delu paketa. Zaradi tega svetujemo uporabo viličarjev, ki so prilagojeni premikanju panelov ali podobnih izdelkov. Če se paketi razkladajo na strešni nosilec, mora delo potekati v območju gradbenega odra, sicer se je potrebno posvetovati z vodjo gradbišča. Na nagnjenih strešnih konstrukcijah je potrebno pakete oz. plošče zavarovati pred drsenjem. Ko je blago dostavljeno, je potrebno nemudoma preveriti ali je v njem naročeno število kosov in ali je blago morebiti vidno poškodovano. Morebitna odstopanja je potrebno nemudoma pisno ugovarjati.

SKLADIŠČENJE

Paketi morajo biti vedno privzdignjeni od tal tako v skladišču kot na gradbišču. Paketi morajo biti položeni na ustrezne podloge (les, stiropor,..). Paketi se morajo po možnosti skladiščiti v suhih in zračnih prostorih, da ne bi prišlo do kondenzacije in posledično oksidacije na manj zračnih elementih. Paneli s pločevino iz galvanizirane kovine morajo biti skladiščeni v suhem in zračnem prostoru. Če to ne bi bilo mogoče, je priporočljivo odpiranje paketov in zračenje panelov (z njihovo medsebojno ločitvijo); če paneli ostanejo zapakirani, lahko že čez nekaj dni cinkova prevleka oksidira (rdeče belo) zaradi elektrolitične korozije. Paketi se morajo skladiščiti z majhnim nagibom, kar omogoča odtekanje vode, še posebej takrat , ko se paneli skladiščijo na prostem. Če se skladiščenje na prostem podaljša, je priporočljivo pokrivanje paketov z zaščitnimi ponjavami iz tekstila, ki so vodo odporne in ne puščajo barve. S tem se zaščitijo pred vlago, umazanijo in sončnimi žarki.

MANIPULIRANJE S PANELI

Pri manipulaciji s paneli se morajo uporabiti primerna zaščitna sredstva (rokavice, čevlji za preprečevanje nezgod, itd.) v skladu z veljavno zakonodajo. Ročno premikanje posameznih panelov se mora vedno izvajati z dviganjem panela, ne da bi se ga vleklo po svojem spodnjem delu okoli paketa. Prenos morata izvesti vsaj dve osebi odvisno od dolžine. Tako orodje za manipulacijo kot rokavice morajo biti čisti , da se paneli ne bi poškodovali.

MONTAŽA

Osebje zadolženo za montažo panelov mora biti kvalificirano in mora poznati pravilne tehnike za izvedbo dela v skladu z veljavnimi normativi. Posamezne panele je potrebno previdno odnesti do kraja montaže. Panel ni dovoljeno brusiti ali metati. Osebje zadolženo za gradbišče mora biti opremljeno s čevlji s podplati, ki ne povzročijo škode na zunanjem nosilcu. Pred montažo je potrebno s čisto in vlažno krpo odstraniti morebitne ostanke oksidacije. Za operacije rezanja na gradbišču se mora uporabiti primerno opremo (ročna žaga, škarje za pločevino, itd.). Pri rezanju je potrebno preprečiti iskrenje in preveliko segrevanje materiala. Profilirana pločevina se reže tako, da je zunanja stran obrnjena navzdol. Pri vrtanju nastale ostružke je potrebno takoj odstraniti s površine profilov. Odstraniti je treba tudi vse ostružke, ki nastanejo pri vrtanju ali rezanju. Za pritrditev vijakov je potrebno uporabiti momentni izvijač. Za kritine z elementi iz sloja brez vmesnih spojev (prekrivanja) mora biti naklon na splošno najmanj 7%. Za manjše naklone je potrebno upoštevati dodatno bočno tesnjenje.

PREDHODNO LAKIRANE KOVINSKE OBLOGE

Predhodno lakirane kovinske obloge se dobavljajo po naročilu z zaščitno PVC folijo, ki preprečuje poškodbe na predhodno lakiranem delu panela. Zaščitna PVC folija, ki prekriva predhodno lakirane panele, se mora popolnoma odstraniti v fazi montaže in v vsakem primeru pred iztekom dveh mesecev od datuma izdelave panelov. V kolikor so plošče prodane iz zaloge pa takoj. Poleg tega priporočamo, da se s folijo zaščiteni paneli ne izpostavljajo neposrednemu delovanju sonca. Za panele, ki so posebej naročeni brez zaščitne PVC folije, je potrebno zagotoviti posebne mere previdnosti za čas premikanja in montaže. Za škodo, nastalo zaradi nepravilnega transporta, skladiščenja, manipulacije in montaže, proizvajalec ne jamči.

Odkup, reciklaža in prodaja odpadnih surovin

Odkup, reciklaža in prodaja odpadnih surovin

Meltal IS d.o.o. sodi v vrh evropskih podjetij, ki se ukvarjajo z odkupom, predelavo in prodajo odpadnih barvnih kovin kot so aluminij, medenina, baker, pocinkana pločevina, nerjavno jeklo, cink, svinec in železo. Deluje na širšem Evropskem tržišču ter v republikah bivše Jugoslavije. Poleg treh skladiščno-prodajnih enot v Sloveniji je prisotno tudi na hrvaškem trgu s predstavništvom v Zagrebu, na bosanskem trgu s predstavništvom v Sarajevu ter v Srbiji s sedežem v Rumi pri Beogradu. Sodeluje z več kot 20-timi državami v Evropi, od katerih kupuje ali prodaja odpadni material.


Barvne kovine

Barvne kovine

Podjetje Meltal IS na področju trgovanja z barvnimi kovinami sodi med pomembnejša slovenska podjetja, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo. V naši bogati ponudbi imamo: vse vrste barvnih kovin v traku in ploščah (pocinkano pločevino, aluminij, baker, cink, svinec, medenino); kovinske strešne kritine in fasadne panele METRAPAN; krovsko kleparske izdelke ter zlitine.

PLOČEVINEKOVINE IN ZLITINE
STREŠNE KRITINE IN FASADNE PLOŠČE METRAPANKROVSKO KLEPARSKI IZDELKI
Novice / AktualnoPoslovne enoteInformacije za naročanje
Nova prosta delovna mesta: SORTIREC BARVNIH KOVIN (m/ž)
2018-09-21
SORTIREC BARVNIH KOVIN (m/ž) Kraj dela: Slovenja vas pri Ptuju
ODKUPUJEMO!!!!
2015-07-14
Ko ne veste kam bi odpeljati stare radiatorje, stare peči, vodovodne pipe iz medenine, žaluzije in vrtne ograje iz aluminija in bi z njimi radi zaslužili še kakšen evro, se obrnite na nas. Odkupujemo vse vrste odpadnih kovin: Odpadno železo Aluminij Baker Medenina Bron Svinec Cink Inox Ostale barvne kovine.... Kontaktirajte nas oziroma se oglasite v naših zbirnih centrih: Ljubljana (Cesta 24.junija 23 – Črnuče) Tel.:01/ 530 34 01 Maribor (Gosposvetska c. 84) Tel.:02/ 235 01 20 Slovenja vas pri Ptuju (Industrijska cona - Slovenja vas – Hajdina) Tel.:02/788 01 82 Kranj (Savska cesta 34) Tel.:08/384 59 90 Za višino zneska, ki vam ga bomo plačali za vašo kovino, se bomo dogovorili ob prodaji, saj se cene spreminjajo večkrat tedensko lahko tudi dnevno glede na svetovni trg.
NOVOST NA PODROČJU KOVINSKIH STREH!
2014-10-16
GRANITE HD KVALITETA BARVE! Ta kritini zagotavlja boljšo UV zaščito in se uvršča v razred RUV3. Debelina pločevine je 0,6mm,nanos cinka, ki ščiti pločevino pred možnim rjavenjem pa Z225g/m2.Nova garancija Isopan na navedeno kvaliteto strešnih plošč je sedaj 10 let. 
več >>

Meltal IS Maribor, Gosposvetska c. 84, 2000 Maribor

Meltal IS, PE Slovenja vas, Centralno skladišče prodaja nabava, Industrijska cona, 2288 Hajdina

Meltal IS, PE Ljubljana, Cesta 24.junija 23, 1000 Ljubljana Črnuče

Meltal IS, PE Kranj, Savska cesta 34, 4000 Kranj

Za prodajo in odkup odpadnih surovin pokličite na: 02/788 01 82.

Za prodajo barvnih kovin, strešnih kritin ter kleparskih izdelkov pokličite na: 02/788 01 70.